دعا برای مریض - جمعه 27 اردیبهشت 1392 - 10:54
دعا را بعد از نماز صبح و مغرب - جمعه 27 اردیبهشت 1392 - 10:53
دعا در هر صبح و شام - جمعه 27 اردیبهشت 1392 - 10:52
دُعاى مُجير - جمعه 27 اردیبهشت 1392 - 10:52
دعابراى ايمنى از سلطان و بلاء - جمعه 27 اردیبهشت 1392 - 10:51
دعای رفع تب - جمعه 27 اردیبهشت 1392 - 10:50
دعاى درد كمر - جمعه 27 اردیبهشت 1392 - 10:49
تعويذ هر درد - جمعه 27 اردیبهشت 1392 - 10:49
دعاى درد خاصره - جمعه 27 اردیبهشت 1392 - 10:47
دعاى درد شكم و قولنج - جمعه 27 اردیبهشت 1392 - 10:46
دعاء براى خنازير - جمعه 27 اردیبهشت 1392 - 10:43
دعاى درد ناف - جمعه 27 اردیبهشت 1392 - 10:43
دعاى درد كمر - جمعه 27 اردیبهشت 1392 - 10:42
تعويذ هر درد - جمعه 27 اردیبهشت 1392 - 10:41
دعاء براى رفع بيماريها و ناخوشيها - جمعه 27 اردیبهشت 1392 - 10:40
دعاى دفع فراموشى - جمعه 27 اردیبهشت 1392 - 10:40
دعاء بجهت قرض - جمعه 27 اردیبهشت 1392 - 10:38
دستور العمل حضرت عيسى عليه السلام - پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 - 1:35
دعاى ديدن اهل بلا - پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 - 1:34
دعاى فرج از آفات - پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 - 1:33
بجهت ايمنى از سوختن و غرق شدن - پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 - 1:33
دعاى تاخير اجل - پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 - 1:32
دعاى دفع شرّ ابليس - پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 - 1:32
دعاى حضرت رسول صلى الله عليه و آله براى امان از جنّ و انس - پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 - 1:31
حرز امام رضا عليه السلام - پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 - 1:30
حرز حضرت امام موسى كاظم عليه السلام - پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 - 1:29
هنگام وقوع ورطه يا بليّه - پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 - 1:29
براى درد زانو - پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 - 1:28
براى درد - پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 - 1:28
براى مريضى - پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 - 1:27
براى دردها - پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 - 1:26
هنگام نزول مصيبتى - پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 - 1:26
هنگام حادث شدن امرى - پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 - 1:25
دعاى حضرت يوسف عليه السلام جهت خارج شدن از چاه - پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 - 1:25
بجهت همّ و غمّ و اندوه و بلائى - پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 - 1:24
دعاء براى آمرزش گناهان و دفع بليات - پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 - 1:20
عوذات كيك - پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 - 1:10
عوذه درندگان - پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 - 1:09
براى رفع همّ - پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 - 1:09
براى رفع همّ و غمّ - پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 - 1:08
براى دفع كربت و خوف از سلطان - پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 - 1:07
بجهت ترس از سلطان - پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 - 1:07
هنگام ترس - پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 - 1:06
بجهت همّ و غمّ و اندوه و بلائى - پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 - 1:05
بجهت ترس از امرى - پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 - 1:05
هنگام خوابيدن - پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 - 1:04
دعا هنگام خوابيدن - پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 - 1:04
تعويذ هنگام خواب - پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 - 1:03
دعاء هنگام خوابيدن - پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 - 1:02
جهت بيدار شدن براى نماز شب - پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 - 1:02